e-izobraževanje

e-izobraževanje

e-izobraževanje postaja nuja, saj nas je pandemija začasno prisilila v omejevanje medsebojnih stikov. Podobno kot večina storitvenih dejavnosti so zastala tudi vsa klasična javna izobraževanja. Spremenjeni pogoji obnašanja nas zato silijo v aktivnejšo, predvsem pa bolj praktično uporabo novih tehnologij. Klasična javna izobraževanja se spreminjajo v spletna izobraževanja, prav gotovo pa se bo kmalu pojavilo tudi povečano povpraševanje po drugih e-izobraževalnih vsebinah, kot so vnaprej pripravljena e-izobraževanja, e-gradiva ter tudi e-preizkusi znanja.

e-izobraževanje in konkurančna prednost

V današnjem času izjemno hitrih sprememb, tehnološkega napredka in razmaha informacijske tehnologije je znanje ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti posameznika, podjetja in celotne družbe. Lahko se tudi strinjamo, da se v zadnjih letih ni spremenil le način dela, temveč tudi način učenja. Od vsakega posameznika se namreč pričakuje, da se bo hitro in čim bolje prilagodil novim razmeram. Znanje, veščine in spretnosti, ki jih je posameznik pridobil skozi formalno izobraževanje, pa hitro zastarajo. Zato postaja vseživljenjsko izobraževanje trajen in nepretrgan proces usposabljanja vsakega posameznika in vsakega podjetja. Izobraževanje je torej proces, ki poteka skozi vse življenje.

Podjetje, ki se ne uči, ne more preživeti v spremenljivem okolju. Učenje in delo sta namreč procesa, ki sta medsebojno povezana in se dopolnjujeta.

Podjetja se vsakodnevno soočajo s številnimi novostmi in izzivi, kar zahteva od zaposlenih tudi neprestano prilagajanje novim situacijam. Pravočasno odzivanje celotnega podjetja in njegovih zaposlenih pa pomeni, da zaposleni hitro sledijo spremembam na trgu in pravočasno izpopolnjujejo svoja znanja. Za večjo konkurenčnost na trgu sta izjemno pomembni tudi posodabljanje tehnologije ter nadgrajevanje usposobljenosti strokovnjakov, ki v podjetju vodijo spremembe. To pa je mogoče doseči le z neprekinjenim izpopolnjevanjem znanja zaposlenih. Z aktivnim izobraževanjem se podjetja vsekakor lažje prilagajajo okolju.

Osvojeno znanje je potrebno nenehno nadgrajevati z novostmi, se prilagajati novim razmeram in dohajati konkurenco. Podjetja morajo poleg izboljšanja poslovnih procesov iskati tudi možnosti naprednega izobraževanja in usposabljanja svojih zaposlenih, kar e-izobraževanje prav gotovo je. Le s sprotnim nadgrajevanjem znanja se lahko podjetje kosa s svojo konkurenco. V konkurenčnem boju pa lahko preživijo le podjetja, ki razpolagajo z obsežnejšim znanjem in se hitreje učijo kot njihovi tekmeci.

Na žalost pa se v mnogih podjetjih še vedno ne zavedajo pomena znanja in neprestanega učenja za uspešnost podjetja. To kažejo tudi podatki o sredstvih, namenjenih izobraževanju. Nahajamo se namreč precej pod povprečjem EU.

Razvoj novih komunikacijskih tehnologij in e-izobraževanje

V zadnjem času je tehnološki napredek in razvoj novih komunikacijskih tehnologij odprl nove priložnosti in dal izobraževanju nove pospeške in nove razsežnosti. Klasičen način prenašanja znanja v prisotnosti izvajalcev postopno nadomeščajo nove oblike izobraževanja. To je izobraževanje na daljavo in e-izobraževanje, kjer lahko posameznik preko različnih kanalov in medijev dostopa do učne snovi, preizkusov znanja ali pa se celo poveže z izvajalcem izobraževanja glede dodatnih napotkov in vprašanj. Izvajalec in udeleženci izobraževanja niso geografsko, včasih pa tudi časovno, povezani.

Podjetja in banke, ki se zavedajo pomembnosti izobraževanja ter znanja svojih zaposlenih, spodbujajo k izobraževanju. To pa pripomore k pozitivnemu odnosu zaposlenih do znanja in izobraževanja.

Veliko vlogo igrajo v podjetju zaposleni, ki s svojim znanjem in usposobljenostjo vnašajo v podjetje nove zamisli in boljše praktične rešitve ter na ta način prispevajo k večji učinkovitosti podjetja. Po drugi strani pa je izobraževanje zaposlenih pomembno tudi zaradi tega, ker se na ta način podjetja lažje izognejo poslovnim tveganjem in zato še bolj uspešno sledijo tehnološkemu napredku.

Klasično izobraževanje

Klasično izobraževanje
Klasično izobraževanje poteka v obliki seminarjev in predavanj

 

Klasično izobraževanje, ki poteka v obliki seminarjev, predavanj ali delavnic, je običajno organizirano zunaj podjetja, zato je dostop do njega dolgotrajnejši in dražji (potrebno je upoštevati stroške prevoza in nastanitve). Poleg tega je potrebno uskladiti še čas izobraževanja z razpoložljivim časom udeležencev. Izvajalec izobraževanja je osrednji igralec v procesu izobraževanja, ki posreduje znanje, udeleženci izobraževanja pa ga sprejemajo.

Izobraževanje na daljavo

Izobraževanje na daljavo
Pri izobraževanju na daljavo sta kraj in čas izobraževanja manj pomembna

 

Izobraževanje na daljavo običajno opredelimo kot obliko posrednega izobraževanja, ko so izvajalec in slušatelji med izobraževalnim procesom prostorsko ločeni. Zato je izobraževanje na daljavo eden od najučinkovitejših načinov za premagovanje oddaljenosti. Z njim prihranimo ogromno časa v primerjavi s klasičnim načinom izobraževanja. Udeležencem omogoča, da pridobijo znanja ali celo izobrazbo, brez fizične prisotnosti. Učno gradivo jim je posredovano na daljavo, izvajalec izobraževanja pa poskuša s sprotnim preverjanjem znanja vzdrževati zanimanje in motivacijo slušateljev. Klasičen primer izobraževanja na daljavo so spletni seminarji (webinarji).

Izobraževanje na daljavo nudi hitro, cenovno ugodno in učinkovito pridobivanje novega znanja.

Izobraževanje na daljavo omogoča udeležencu izobraževanja številne prednosti, daje jim veliko neodvisnosti in samostojnosti. Zato je tudi organizacija takšnega izobraževanja veliko bolj zahtevna. Ker ni klasičnih predavanj, je potrebno udeležencem ponuditi ustrezna gradiva za samostojno učenje ter različne oblike pomoči pri izobraževanju. Poleg tega je izjemno pomemben tudi nadzor nad učenjem, saj lahko zaradi prostorske ločitve udeležencev in izvajalca, izobraževanje razvodeni.

Pri izobraževanju na daljavo ne smete pozabiti tudi na veliko prednost za podjetje. Ker bodo zaposleni porabili manj časa za izobraževanje, se bodo lahko hitreje posvetili svojemu rednemu delu in ne bodo izostajali oziroma motili delovnega procesa.

e-izobraževanje

e-izobrazevanje v podjetju
e-izobraževanje postaja sodoben način izobraževanja v številnih podjetjih in bankah

 

e-izobraževanje oziroma e-učenje pa predstavlja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Pri tej vrsti izobraževanja so izvajalec in slušatelji praviloma krajevno, pogosto pa tudi časovno ločeni. Vendar pa še vedno obstaja med njimi neka oblika komunikacija. e-izobraževanje je podvrsta izobraževanja na daljavo (podobno kot je bilo to včasih dopisno izobraževanje). Pri e-izobraževanju je poudarek na tehnološki podlagi, ki omogoča drugačno metodično zasnovo izobraževanja. e-izobraževanje omogoča bolj fleksibilno zasnovo učnih gradiv ter vstopanje v virtualni učni prostor iz različnih lokacij. Ta način izobraževanja zahteva od pripravljalcev takega programa posebne tehnike načrtovanja izobraževalnih gradiv, poučevanja ter drugačne komunikacije.

Kombinirano izobraževanje

e-izobraževanje se lahko uporablja tako kot samostojna oblika izobraževanja, ki nadomešča tradicionalno izobraževanje v učilnicah, kot tudi za obogatitev tradicionalnega izobraževanja. Slednje pogosto imenujemo kar kombinirano izobraževanje.

Razvoj oblik izobraževanja v prihodnosti

Klasično izobraževanje še zdaleč ni preživeto. Kljub številnim prednostim, ki jih izobraževanje na daljavo ponuja pa ostaja primarna oblika izobraževanja vsaj še nekaj časa klasično izobraževanje. Verjetno ga izobraževanje na daljavo tudi nikoli ne bo povsem nadomestilo oziroma izrinilo. Gre predvsem za vidik socialnega stika z izvajalcem in drugimi udeleženci izobraževanja ter izgradnjo osebne integritete slušatelja. To pa se vsekakor zgodi v skupinskem, klasičnem izobraževanju in ne v individualnem izobraževanju na daljavo. e-izobraževanje pa je prav gotovo primerna in napredna oblika izobraževanja, ki bo s časom samo pridobivala na svoji veljavi.

Povezave na zanimive in poučne članke

Druge uporabne povezave


 
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *